Wednesday, November 21, 2007

Tữ Sĩ Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến

Thủy Quân Lục Chiến
Cố Thiếu Úy Hoàng Tất Thành Sinh Ngày 30 tháng 1 năm 1955 tại Thành Nội Huế. Số Quân 75/1995846 Tữ Trận ngày 28 tháng 3 năm 1975 Đà Nẵng Hành Quân Yễm Trợ Thành Phố Đà Nẵng
Đơn Vị Thủy Quân Lục Chiến .
Mẹ Lê Thị Bang cung cấp dữ kiện có kèm theo hình

No comments: