Wednesday, November 21, 2007

Su Doan 21 Bo Binh
Sư Đoàn 21 Bộ Binh
Trung Sĩ Nhất Lê Đình Tuy Sinh Năm 1921 Ninh Bình , Sư Đoàn21 Bộ Binh , Tữ Trận ngày 20 tháng 8 năm 1965 Tại mặt trân Chương Thiện . Lê Đình Long Santa Ana con trai cung cấp dữ kiện

No comments: