Wednesday, November 21, 2007

Su Doan 18 Bo Binh Tuyen Thep Cuoi CungSư Đoàn 18 Bộ Binh
Chuẩn Úy Phạm Đức Cường Khóa 19 Bộ Binh Thủ Đức Sinh Năm 1945 Ninh Bình , Hy Sinh ngày 16 tháng 4 năm 1966 Tại Bà Rịa , trong cuộc hành quân Bình Giả Chức Vụ Đại Đội Phó Sư Đoàn 18 Bộ Binh, Cháu Katherine Phạm Westminster, CA cung cấp

No comments: