Thursday, November 8, 2007

Ghi Danh Thang 11 nam 2007

Co Thieu Uy Nguyen Huu Tho, sinh nam 1948 Thanh Luong , Hoa Da , Binh Thuan
So quan 68 /406 801.tieu doan 2, trung doan 11, su doan 7 BB . Tu tran ngay
18/ 11/ 1969, tai Cai Lay , tinh Dinh Tuong
Nguoi khai ; em ruot Ngoyen Thi Huu Truong hien o tieu bang ARIZONA

No comments: