Wednesday, November 21, 2007

Su Doan 9 Bo Binh

2 comments:

nguyenakon said...

Chuan uy Nguyen Thanh Phong

Trung Đoi Truong Trung Đội1/ĐĐ1/TĐ2/TRĐoan 14/SĐ9BB
Tử trận năm 1994

Trung Quang said...

Chuẫn Úy Phong tử trận ngày 25/12/1974. Xin ban ghi danh tổ quốc ghi ơn điều chỉnh dùm