Wednesday, November 21, 2007

Su Doan 5 Bo Binh


Cố Chuẩn Úy Trần Văn Nho Sinh Năm 1954 Hội An Quãng Nam Tữ trận ngày 18 tháng 4 năm 1975 Thị Xả Xuân Lộc trong mặt trận Xuân Lộc Long Khánh tháng 4 năm 1974 , Sĩ Quan Tiền Sát Pháo Binh Tiểu Khu Long Khánh .
Mản Khóa SQ vào tháng 10 năm 1973, thuyên chuyển về Tiểu Đoàn 52 Pháo Binh Thuộc Sư Đoàn 5 Bộ Binh Tiểu Đoàn Trưỡng Trung Tá Hoàng Trung Liêm Mãn khóa Pháo Binh Diện Địa 1974 thuyên chuyển về Ban Pháo Binh Tiểu Khu Long Khánh. Tữ Trận trong trận đánh cuối cùng mặt trận Xuân Lộc.
Cha Trần Văn Phẩm cung cấp dữ kiện kèm theo hình với Đại Lễ của Trường Bộ Binh Thủ Đức.

No comments: