Wednesday, November 21, 2007

Su Doan 7 Bo BinhSư Đoàn 7 Bộ Binh
Cố Thiếu Úy Nguyễn Hữu Thọ, sinh năm 1948 Thanh Luong , Quận Hòa Đa , Bình Thuận
Số quân 68 /406 801.Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 11, Sư Đoàn 7 Bộ Binh . Tữ trận ngày 18/ 11/ 1969, tại Cai Lậy , Tỉnh Định Tường
Em ruột Nguyễn Thị Huu Truong ARIZONA ghi danh

No comments: