Wednesday, November 21, 2007

Thiet Giap


Thiết Giáp QLVNCH
Cố Hạ Sĩ Nhất Trần Hữu Phước SQ 64/100.146 Sinh Năm 1944 Cần Thơ
Tữ Trận ngày 24 tháng 12 năm 1969 Trong cuộc hành quân Trịnh Biên Nhà Bàng Châu Đốc
Đơn Vị Phục Vụ Chi Đoàn 1/12 Thiết Kỵ KBC 4183
Thiếu Úy Phan Hữu Dương / Quân Y Viện Phan Thanh Giản Cần Thơ Trung Đội 41 chung sự
Trần Văn Nam em trai cung cấp dữ kiện có kèm hình

No comments: