Wednesday, November 21, 2007

Tữ Sĩ Quân Chủng Hải Quân


Thiếu Úy Hải Quân Trần Quốc Việt Sinh năm 1943 Hà Nội , Tữ Trận ngày 5 tháng 1 năm 1970 tại Chương Thiện Vợ Đoàn Bình Long Beach cung cấp dữ kiện

No comments: